Algemene voorwaarden

In deze algemene verkoopsvoorwaarden ("algemene voorwaarden") wordt met Ina Van Humbeeck bedoeld: de website van Ina Van Humbeeck, inavanhumbeeck.be en Ina Van Humbeeck eenmanszaak, gevestigd te Gemeentehuisstraat 9, 1852 Beigem en met ondernemingsnummer BE 0812.841.687

Wanneer er een traject of begeleiding met Ina Van Humbeeck geboekt wordt, dan erkent de cliënt het eens te zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Algemeen

De informatie (inclusief het advies en de aanbevelingen) en diensten aangeboden door Ina Van Humbeeck zijn bedoeld als algemeen onderwijsdoeleinde en is geen medisch advies of gezondheidsadvies voor een persoonlijk probleem. In geen enkel geval zijn mijn adviezen een vervanging van medische adviezen.

In geen enkel geval kan Ina Van Humbeeck verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte schade of onkosten ten gevolge van de informatie die voorzien werd in de slaaptrajecten, diensten, website, sociale media of aanverwante websites. Mijn diensten vervangen geen medisch of gezondheidsadvies en kunnen zo niet gebruikt worden. Al het advies is bedoeld om ouders bij te scholen over slaap, het is de verantwoordelijkheid van de ouders/voogd om medische hulp te zoeken wanneer dit aangewezen is.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elk factuur en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Ina Van Humbeeck aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

De offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Ik behoud mij bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling

De prijs voor mijn goederen/diensten is deze vermeld op de offerte of de factuur.

Alle facturen zijn betaalbaar op BE83 0012 8901 5115, het vermelde rekeningnummer op de factuur uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum en op rekeningnummer op naam van Ina Van Humbeeck of volgens de termijn vermeld. Na inschrijving en betaling van een traject of dienst wordt er nooit geld terugbetaald, tenzij bij uitzonderlijke omstandigheden zoals overlijden of langdurige ziekte.

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag zal de factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest opbrengen van 5% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen van facturen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per mail aan mij kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid op het mailadres hallo@inavanhumbeeck.be

De prijs vermeldt bij het product op de website www.inavanhumbeeck.be is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. De volledige betaling van de totaalsom (of deelsom wanneer er wordt betaald in 2 keer) van de begeleiding/traject is vereist voor de start van het traject. Er worden geen terugbetalingen voorzien na het doorsturen van het gepersonaliseerde slaapplan, ook niet indien de begeleiding uiteindelijk niet zou worden opgestart.De prijs van de diensten geëtaleerd op de website van Ina Van Humbeeck zijn te betalen met credit card of ieder ander middel van virtuele transactie die voorzien wordt door de website. Ina Van Humbeeck behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, de diensten worden gefactureerd op basis van offertes en geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling van de dienst.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes en facturen. De overeenkomst kan ten alle tijde door mij eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Mijn website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al mijn communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder mijn voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De slaapplannen, de voorgestelde routines, de schema's, foto's, video's, datadocumenten en andere inhoudelijke en illustratieve elementen zijn de intellectuele eigendom van Ina Van Humbeeck en zijn beschermd door het auteursrecht. De inhoud kan niet gekopieerd worden, kan niet gewijzigd worden en niets mag gepubliceerd worden in welke vorm dan ook, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van Ina Van Humbeeck per brief of per e-mail. Dit houdt in dat deze informatie niet kan gedeeld worden op persoonlijke blogs, websites en sociale media. Ik vraag om de slaap plannen en schema's niet te delen, deze zijn uitgewerkt op maat van jullie kindje en zijn niet van toepassing en aangepast voor om het even welk kind.

Het is verboden de slaapplannen te verdelen of te verkopen zonder de expliciete toestemming van Ina Van Humbeeck. Deze slaapplannen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik in de context van de thuisomgeving van het kind.

Al de persoonlijke informatie die gegeven wordt tijdens het slaaptraject is privé en vertrouwelijk, deze kan niet verkocht of gedeeld worden met een derde partij.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Ik ben de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerk deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik naar mijn Privacy & Cookie Policy.

Ina Van Humbeeck verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het schrijven van een gepersonaliseerd slaapplan. Ina Van Humbeeck mag alleen informatie, communicaties, getuigenissen, of media delen wanneer hier expliciet de toestemming wordt gevraagd aan de ouders/voogd wanneer deze publiekelijk gedeeld worden. Deze inhoud kan dan gedeeld worden via al de kanalen van Ina Van Humbeeck. Namen of andere persoonlijke informatie zullen aangepast worden omwille van privacy en om de anonimiteit te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat de adviezen leeftijdsadequaat en op maat van het kind zijn, vraag ik correcte en brede informatie via een intakeformulier. Ik vraag aan al de families zo eerlijk mogelijk te zijn wanneer ze informatie delen over hun slaapvraag.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan ik in deze voorwaarden mijn aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heb bepaald.

Ik stel alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan ik echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stel ik alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht ben ik niet gehouden mijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan ik ofwel mijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle die de nakoming van mijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijp ik ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en mij, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit mijn aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.